نگاه به زن کهنسال که هیچ گونه رغبتی به ازدواج با او نیست : طبق نظر همه ی

مراجع نگاه به مو ، گردن و دستهای زن کهنسال بدون قصد لذّت اشکال ندارد ولی اگر

چهره و موهای خود را آرایش و تزیین کرده اند نگاه به آنان جایز نیست .

نگاه به زن غیر مسلمان ؛ خواه از اهل کتاب باشد یا نه : طبق نظر همه ی مراجع اگر

بدون قصد لذّت و ترس افتادن به حرام باشد ؛ تنها نگاه به جاهایی از بدنشان که معمولاً آن

را نمی پوشانند جایز است .